Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri destek gunlu u yaz l m


SSA Synquest den Destek Arýyor
"Sanayi sektörüne çözüm portföyünü geniþletme, Sistem Yazýlýmý Associates (NASDAQ: SSAXD) bugün ortak bir pazarlama ve SSA müþteri karlýlýk ve düþük maliyet sürücü saðlayacak bir entegre tedarik zinciri çözüm saðlamak için SynQuest, Inc ile geliþtirme anlaþmasý imzaladý . SynQuest geliþmiþ planlama ve programlama arenada en SSA sunan en yeni üyesi ve genel SSA Portföy sunan kesikli üretim alanýnda artan iþlevselliði getiriyor. " Ýþ Tel, 9/28/99.

mu teri destek gunlu u yaz l m  için SSA saðlayacak   Mevcut müþteri tabanýna ve potansiyel müþterilere Manager yazýlýmý   küresel. Buna ek olarak, her iki þirket ortak entegre yazýlým geliþtirecek   EBPCS ile SynQuest Üretim Manager yazýlýmý, en SSA kurumsal kaynak   planlamasý (ERP) uygulamasý paketi. Düzenleme kesikli üretim hedef alacaktýr   en SSA kurulum yaklaþýk yüzde 50 sini oluþturmaktadýr sektörlerde faaliyet. Pazar   Darbe daha az meydana gelen   Bir aydan rakip orta piyasa ERP Devamı…
Petrol ve Gaz Sektörü (Arama ve Üretim) için ERP
The model of ERP systems for the upstream oil and gas sector addresses the particularly specialized business model of this industry. It is common practice for companies, individuals, and government...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri destek gunlu u yaz l m


Linux Destek Deal Red Hat ile Compaq Ortaklarý
Compaq Computer Corp ve Red Hat, Inc Compaq Red Hat Linux iþletim sistemi için çaðrý merkezi destek duyurdu.

mu teri destek gunlu u yaz l m     Yüz binlerce hizmet Compaq Müþteri Hizmetleri organizasyonu,   dünya çapýnda 100 den fazla ülkede kuruluþlarýn, en yükselmek olacak   Red Hat hizmet ve destek organizasyonu için geliþmiþ destek konularý. Compaq gibi   deðiþtirir ve destek süreci, Kýrmýzý sýrasýnda Red Hat Linux iþletim sistemi optimize   Hat deðerlendirmek ve sýnamak bu deðiþiklikler, gelecekte revizyonlar bunlarý kullanýlabilir hale getirecek   OS ve altýnda tüm açýk kaynak topluluðuna Devamı…
Sun'ýn Solaris 8 Ýþletme Çevre Novell'in Açýklandý Destek Analizi
Herhangi bir Novell NDS paketi uygulanmasý Sun Solaris yöneticileri görmüyorum.

mu teri destek gunlu u yaz l m  gri alaný yok. Ürün,         müþterileri ve ortaklarý Internet veya Wide World kullanmak saðlayacak         Iþ yapma için birincil kaynak olarak Web. Novell         Son dört endüstri alkýþlanan Directory entegrasyonu göstermiþtir         yýl, yetkili bir web sunucusu ile birlikte. Novell de geliþtirmiþtir         Microsoft devlet istenir Microsoft Windows NT için NDS, onlar         Novell in NDS yüklü olan herhangi bir NT sunucu Devamı…
Next Level Dilde Destek alýnmasý
Ürün þirketlerde ürün yöneticileri dilli iþlevlerini desteklemek uygulamalarý geliþtirmek için çalýþýyoruz. Çokuluslu þirketler otomasyon düzenlemelerini tatmin verimliliklerini artýrmak için ve bazý durumlarda çok dilli yazýlým uygulamalarýný kullanýn.

mu teri destek gunlu u yaz l m  merkezi bulunan, önce onlar müþterilere sunulabilir. Bu Alman dilinde uygulamaya giriþ yaptýktan sonra, AMC Frankfurt ofisinde varlýk yöneticisi kendi onayý önce onun Ýngiltere merkezli bir CIO ile veri gözden süre sonra Ýngilizce dil üzerinden geçiþ gerekebilir anlamýna gelir. Onayý elde edildikten sonra, bir yatýrým önerisi bir parçasý olarak Paris te olasý bir müþteri onlarý sunmadan önce Fransýzca dil içine tüm bilgi, rapor ve grafikler deðiþiklik gerekebilir. Bu Devamı…
Baþarýlý Konumlandýrma Üç Cs
Müþteri, Rekabet, ve Kanal - baþarý anlayýþý üç Cs baðlýdýr konumlandýrma sürecinde, size almak bir yöntem yoktur. Bu yazý serisi zeka, meydan varsayýmlar, toplamak ve konumlandýrma test etmek için kullanmak nasýl açýklayacaðýz.

mu teri destek gunlu u yaz l m  acil sorun ürün potansiyel müþteri için çözdü mü?      Nasýl umudu bugün bu sorunu çözme?        ne belirli bir fayda ürünü size teslim mi?          Neden ürün geçerli çözüm ve rekabetçi alternatifler daha iyi?            umudu ile ilgili bir þekilde ürün benzersiz kýlan nedir?              rekabet ürün ayýran bir þekilde bu fark iletiþim kurabilir? güvenle bu sorulara cevap verebilir, size B2B yazýlým ürününün baþarýlý Devamı…
Hizmet Olarak Yazýlým Nedir?
Olsa bir hizmet öncekilerden temelde farklý olarak geleneksel ev sahipliði modellerin küllerinden, yazýlým doðan. Onun yazýlýmý bir hizmet olarak teslim edilecek tasarlanmýþtýr, güvenlik iyidir, zengin kullanýcý arayüzleri mevcuttur ve daha fazla etkileþim vardýr.

mu teri destek gunlu u yaz l m  geleneksel zengin kullanýcý arayüzü müþteri gibi / sunucu uygulamalarý görünüyor ve hissediyor ev sahipliði yaptý, evlat edinme ev sahipliði için iyiye iþaret bant geniþliði için indirimli fiyatlarla iyileþtirmeler ek olarak. Bu istemci tarafýnda hata denetimi ve doðrulama saðlamak JavaScript gibi araçlar çünkü. Ayrýca, ve hatta daha da önemlisi, dinamik köprü biçimlendirme dili geliþtirilmesi (DHTML) bir Web sayfasýna kullanýcýya tepki saðlayarak, bu görülüyor her Devamı…
Cognos Duyurdu CRM Çözümü
Cognos, en büyük iþ zekasý ve on-line analitik iþleme satýcýlarý biri, kaldýraç netleþtirin ve Siebel gibi ürünler tarafýndan saðlanan verilere gerekli kapsamlý interaktif raporlama, analiz ve puanlama iþlevselliði saðlamak için saldýrgan bir müþteri iliþkileri yönetimi giriþimi duyurdu. Cognos etkili bir CRM sistemi olarak deðerlendirdiði bugünkü týklayýn ve harç ekonomide uygulama 'sahip olunmasý gereken'. Ayrýca, önde gelen bir ortak olarak Siebel Ýttifak katýldý.

mu teri destek gunlu u yaz l m  (dahil açýkladý         müþteri için interaktif raporlama, veri analizi, ve puanlama)         iliþkileri yönetimi (CRM) pazar. Duyuru bir parçasýydý         Cognos Enterprise 2000 görücüye saldýrgan CRM pazar giriþimi         þirket yöneticileri ve endüstri uzmanlarýndan oluþan bir kitleye konferans.         Cognos olarak CRM çözümü için Cognos iþ zekasý görücüye         kapsamlý interaktif raporlama, analiz saðlamak Devamı…
Yazýlým Seçimi: Bir Yaklaþým
Paket programý seçme uzun vadeli faydalar veya uzun vadeli piþman olabilir. Ikincisi önlemek için, sizin yaklaþým, mantýklý ve ihtiyatlý olmasý gerekir. Ayrýca ömür boyu tamamlanmasý gerekir. Bir organizasyon hýzlý en iyi yazýlým çözümü belirlenmesi temel amacý için yardýmcý olur yazýlým seçimi bir yaklaþým ama gerekli özen ile okuyun.

mu teri destek gunlu u yaz l m  iþareti özlüyor olduðunu bir gösteri ile tatmin olana kadar hýzlý bir þekilde, en azýndan kaðýt üzerinde, potansiyel en iyi paket çözüm belirlemek için çalýþýr cephede (yani balon çýkar) ve bir sonraki gelecek vaat eden aday geçmek. Buna göre, ayný anda tüm paket adaylar için ayný derinliðe kadar detaya yok. Bir daha kademeli, kasýtlý olarak devam edin. Lütfen, ilk seçim doðru olduðunu kanýtlamaktadýr eðer Açýkçasý, deðerli zaman kaydettiðiniz ve er yazýlým ya Devamı…
Müþteri Ýade ve RMA'lar Yönetimi
Bir þirketin kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi bileþik olabilir iade malzeme yetki (RMA) ortak ve benzersiz varyasyonlarý vardýr. RMA varyasyonlarý belirlenmesi bir þirket basitleþtirilmiþ gereken ve ne bir ERP sistemi modellenmiþtir gerekenleri belirlemek için saðlar.

mu teri destek gunlu u yaz l m  Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi erp çözüm , ERP CRM , ERP uygulama , envanter kontrolü , envanter yönetimi , envanter yönetimi sistemi , stok takibi , envanter kontrol yazýlýmý , envanter yönetimi yazýlýmý , envanter yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , küçük iþletme yazýlým , depo yönetimi , yazýlým erp , üretim yazýlým , Ücretsiz INVE /> Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi Dr. Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments malzeme bazý üretim ve daðýtým Devamı…
Müþteri Veri Entegrasyonu: A Primer
Müþteri veri entegrasyonu (CDI) müþteri deneyimi bir merkezi görünümü için müþteri bilgilerinin konsolidasyon içerir. Bir müþteri iliþkileri yönetimi giriþimi içinde CDI uygulanmasý sürekli olarak verileri yönetmek için baþarýlý bir çerçeve ile kuruluþlar saðlamak yardýmcý olabilir.

mu teri destek gunlu u yaz l m  Müþteri Veri Entegrasyonu: A Primer Müþteri Ýliþkileri Yönetimi /> Müþteri Veri Entegrasyonu: A Primer Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - 22 Aðustos 2006 Giriþ bir müþteri veri yönetim sistemi uygulamak bir kuruluþun müþteri iliþkileri yönetimi yararlanarak açýsýndan baþarý ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark (CRM) sistemi olabilir . Müþteriler sürücü karlýlýk bu yana, kuruluþlarýn müþteri tek bir görünüm ile çalýþanlarýna Devamı…
Yazýlým Tahmin Çeliþkileri
Yazýlým geliþtirme kendi baþýna baðýmsýz bir sanayi oluþmasýna neden oldu. Ancak, hizmet soran hizmet sunan ve fiyatlandýrma süreçlerinin tüm biraz geliþigüzel vardýr. Belki de yazýlým tahmini en önemli paradokslarý çözümüne çaba zamaný.

mu teri destek gunlu u yaz l m  yabancý olmasý bekleniyor kim müþterinin alýcý tarafýndan anlaþýlýr bir tahmine ulaþmak gerekir. Tipik olarak þu, senaryo: birden fazla teklif vardýr.      isteklilerin yeteneði düzeyleri deðiþir ve bazý durumlarda çok deðiþir.      tekno-ticari görüþmeler-doðada çoðunlukla ticari vardýr olacaktýr. teknik soru gibi bir þey nasýl bu fiyata geldi?      Cevap teknik olmayan terimleri olmak ve diðer teklif karþýlaþtýrma kolaylaþtýrmak için bekleniyor. Bu Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others